محاسبه کالری، قند، چربی مصرفی روزانه هر فرد

لطفا فیلد های مورد نظر را پر کرده و روی دکمه محاسبه کن کلیک کنید

محاسبه گر میزان کالری مصرفی روزانه
جنسیت
قد
وزن
سن
سال
میزان فعالیت
محاسبه خودکار 
نتایج
آهنگ سوخت و ساز پايه (Basal Metabolic Rate)
الف - موارد مورد نیاز روزانه برای ثابت نگه داشتن وزن فعلی
کالری
کالری
کربوهیدرات (55%)
کالری =
گرم
پروتئین (15%)
کالری =
گرم
چربی (30%)
کالری =
گرم
ب - موارد مورد نیاز روزانه برای کاهش وزن به میزان  
در هر هفته
کالری
کالری
کربوهیدرات (55%)
کالری =
گرم
پروتئین (15%)
کالری =
گرم
چربی (30%)
کالری =
گرم
ج - موارد مورد نیاز روزانه برای افزایش وزن به میزان  
در هر هفته
کالری
کالری
کربوهیدرات (55%)
کالری =
گرم
پروتئین (15%)
کالری =
گرم
چربی (30%)
کالری =
گرم